UWAGA! Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji oraz sposób wyłączenia
plików cookies dostępny jest w polityce prywatności. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej
na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie,
co jest niezbędne aby korzystać z funkcjonalności Internet Bankingu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

dziś jest: piątek, 24 maja 2019,  imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

kursy walut dla rozliczeń gotówkowych
z dnia 24.05.2019, godz. 08:00
USD 1 USD kupno: 3,7280 zł sprzedaż: 3,9906 zł
EUR 1 EUR kupno: 4,1632 zł sprzedaż: 4,4617 zł
GBP 1 GBP kupno: 4,6970 zł sprzedaż: 5,0491 zł

bslogo new

Bank Spółdzielczy w Chodzieży z siedzibą w Chodzieży przy ul. Składowej 1, 64-800 Chodzież jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (złotowe i walutowe), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937 z późn. zm.).
Ponadto ochrona gwarancyjna obejmuje m.in.:

 1. inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez Bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,
 2. należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez Bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
 3. kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

 

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności:

 1.  środki wpłacone do Banku tytułem udziałów członkowskich i wpisowego,
 2. środki na rachunkach uśpionych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,
 3. pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Zgodnie z art. 20 ww. Ustawy ochroną gwarancyjną objęte są środki pieniężne i należności:

 1. osoby fizycznej,
 2. osoby prawnej,
 3. jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. szkolnej kasy oszczędnościowej, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej i rady rodziców.

Zgodnie z art. 22 ww. Ustawy ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,
 4. kas i Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,
 7. firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,
 8. osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 9. krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 10. funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 11. otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 12. jednostek samorządu terytorialnego, organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)

Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta określone zostały w powyższej informacji oraz Arkuszu informacyjnym dla deponentów. Więcej informacji na temat gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych można uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku, zgodnie z art. 318 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


obsluga_walutowa

obsluga_walutowa

bezpieczenstwo

Concordia Ubezpieczenia

SKO logo

BFG

Zastrzeganie kart

dokumenty